Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej

Szczegóły dotyczące konkursu na: http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=4360

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej" w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz.15.30 na adres: Urząd Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, pok. nr 8. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Szumowo.