Wojewoda Podlsaki powołał na wniosek Wójta Gminy Szumowo komisję do oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Szumowo.

Poniżej zamieszcamy formularze wniosku i załaczniki jakie należy złożyć w Urzędzie Gminy Szumowo, pok. nr 4 w celu oszacowania szkody w gospodarstwie.

Załączniki do karty:

  • załącznik nr 1 – wniosek właściciela gospodarstwa rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego <pobierz ze strony PUW>
  • załącznik nr 2 – oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych <pobierz ze strony PUW>
  • załącznik nr 3 – oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach <pobierz ze strony PUW>
  • załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (składana z wnioskiem rolnika) <pobierz ze strony PUW>

 Warunkiem oszacowania przez Komisję szkód spowodowanych suszą jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzania oszacowania szkody.

Przedmiotem szacowania szkód są uprawy połowę i działy specjalne produkcji rolnej. Ustalenia wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu oraz na podstawie wglądu do kopii wniosku o płatności obszarowe z 2018 roku komisja powołana przez Wojewodę Podlaskiego.
W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w zwierzętach, czy też w uprawach polowych i zwierzętach, dokonuje się obliczeń średniej rocznej produkcji w całym gospodarstwie z 3 ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, tj. w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej określając jej wartość i procent.
Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w okresie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód. Sporządzony i czytelnie podpisany przez producenta rolnego i członków Komisji protokół w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód Przewodniczący Komisji przekazuje wraz z dołączoną dokumentacją do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem jego potwierdzenia w przypadku szkód powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub 3350 zł w środkach trwałych. W ww. sytuacji producent rolny otrzymuje protokół potwierdzony przez wojewodę, natomiast w pozostałych przypadkach jeden egzemplarz Komisja bezpośrednio przekazuje poszkodowanemu rolnikowi, a drugi Wojewodzie.