Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest wydawana niezależnie od dochodu:

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Informujemy, że Karta Dużej Rodziny (KDR) jest również dostępna w wersji elektronicznej (mKDR)

Dzięki   temu   rodziny   wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.
           

 

 

Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnieniu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom – dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą. Celem dostosowania Karty Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej jest również zachęcenie firm do włączenia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1 Maja 50 (pokój nr 10, I piętro), tel. (86) 4768011 w. 11 lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego Epuap.

Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

We wniosku można również określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy/ rodzica oraz jego małżonka.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku każdy członek rodziny otrzymuje na adres e-mail numer swojej Karty a na telefon kom. SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji mKDR w Google Play lub Apple Store.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu jej form alternatywnie.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie (adresu poczty elektronicznej czy numeru telefonu) członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organ przyznający Karty.

Karta jest przyznawana bezpłatnie.
Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości:
•    9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek złożony po 01.01.2018 r., wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek złożony po 01.01.2018 r., udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
    Rodziny, które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., są zwolnione z tej opłaty jeśli złożą wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.
•    9,40 zł., gdy członek rodziny wnioskuję o wydanie duplikatu Karty, w przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży.

Więcej informacji na https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

załączniki do pobrania  <pobierz ze strony >

KDR_klauzula_informacyjna.pdf