Uchwałą Nr XXXV/235/18 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zasad udzielenia dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, na podstawie wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej w Szumowie, Wójt Gminy Szumowo przy kontrasygnacie Haliny Dmochowskiej- Skarbnika Gminy Szumowo udzielił dotacji celowej w.w spółce w wysokości 50 tys. złotych .

W/w suma zostanie przeznaczona na wykonanie konserwacji bieżącej rowów na obiektach Zaręby Jartuzy i Ruż Górny oraz odmulanie studni drenarskich na terenach działania Gminnej Spółki Wodnej Szumowo.

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie urządzeń drenarskich i melioracji konieczna jest systematyczna całoroczna konserwacja rowów melioracyjnych  oraz przepustów. Mając powyższe na uwadze władze Gminy Szumowo podjęły decyzję o przyznaniu środków na powyższy cel.