Instalacja fotowoltaiczna na dachu / Shutterstock

Gmina Szumowo zamierza złożyć wniosek celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej V w ramach Działania 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ projektu 4).
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 planowany jest na grudzień 2019 r., szacowany termin instalacji - 2020-2021 rok.

Osoby, które składały ankiety w poprzednich latach proszone są o ponowne złożenie zgłoszenia ze względu na inny zakres zbieranych danych.
1. Grant jest w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej przez Grantobiorcę. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.). 
2. Program działania w zakresie przygotowania do złożenia projektu przedstawia się następująco:

  • zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 20 listopada 2019 roku do pokoju nr 4.
  • wykonanie uproszczonego projektu instalacji dla każdego gospodarstwa domowego przez zainteresowanego, studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie do końca grudnia 2019 r. przez Gminę Szumowo
  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, realizacja: lata 2020-2021.

3. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej (uzależnionego od liczby osób). Maksymalna wartość instalacji OZE zostanie określona w Regulaminie konkursu. Wszelkie informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szumowo.pl.
4. Grant będzie mógł być przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).
5. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Szumowo w pok. 4 oraz do pobrania w załączniku do niniejszej informacji.

1. ankieta-informacyjna-fotowoltaika.doc
2. deklaracja-fotowoltaika.docx