Broszura informacyjna dotycząca segregacji odpadówBroszura informacyjna dotycząca segregacji odpadów komunalnychGmina Szumowo informuje.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. Art.5 ust.1 pkt.3 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, że od 9 września 2019 wszystkie odpady powstające na terenie nieruchomości (gospodarstwie domowym) muszą być zbierane w sposób selektywny (segregowane). W przypadku braku prawidłowej segregacji odpadów, zgodnie z Art.6 ust.3 cytowanej wyżej ustawy, opłata za ich odbiór będzie nawet czterokrotnie wyższa.

WAŻNE !


1) Dnia 9 września 2019r. Sejm RP nowelizując ustawę z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył obowiązek segregacji odpadów na wszystkich właścicieli nieruchomości,
2) Podmiot odbierający odpady ma obowiązek dokonać kontroli prawidłowego ich segregowania,
3) Odpady niewłaściwie posegregowane nie będą odbierane, a na właścicieli nieruchomości będzie nałożona kara zwiększająca opłatę za ich odbiór dwukrotnie. Odbierający odpady będzie mógł jednokrotnie upomnieć właściciela nieruchomości zostawiając przy nieodebranych odpadach informację,
4) Gdy w gospodarstwach domowych bioodpady (frakcje organiczne) będą wykorzystane przez kompostowanie, wówczas opłata za odpady będzie niższa,
5) Właścicielom gospodarstw domowych, którzy nie złożą deklaracji zostanie nałożona opłata na podstawie danych z ewidencji ludności,
6) Rzetelność złożonych deklaracji będzie sprawdzana na podstawie danych z ewidencji ludności i kontroli w miejscu zamieszkania,
7) W przypadku, gdy domownik jest zameldowany, a nie zamieszkały na terenie gminy, składający deklarację zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu,
8) Opłatę za śmieci wnosimy do sołtysów lub na nr konta 23 8770 0004 0000 0677 2000 0380.
9) Wysokość opłaty za odpady komunalne z kompostownikiem:
● Gospodarstwo domowe 1 osobowe- 20 zł
● Gospodarstwo domowe 2-3 osobowe- 40 zł,
● Gospodarstwo domowe 4 osobowe i więcej- 70 zł
Wysokość opłaty za opady komunalne bez kompostownika:
● Gospodarstwo domowe 1 osobowe- 25zł,
● Gospodarstwo domowe 2-3 osobowe- 45zł,
● Gospodarstwo domowe 4 i więcej osobowe-75zł