Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Termin składania wniosków:

a) Od 1 lutego 2020 do 29 lutego 2020, producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.
b) Od 1 sierpnia 2020r., do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r., do 31 lipca 2020r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2020 r. za wnioski złożone w lutym 2020, do 31 października 2020r., za wnioski złożone w sierpniu 2020 r., przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Więcej informacji pod nr tel. 864768011 wewnętrzny 26 lub osobiście w Urzędzie Gminy Szumowo pokój nr  4.

Załączniki do pobrania:

  1. oswiadczenie.docx
  2. wniosek 2019.pdf
  3. zestawienie-faktur.docx