15.06.2020 r. Przygotowany został ,,Raport o stanie Gminy Szumowo”. Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację uchwał Rady Gminy, programów, strategii i polityki społecznej.      

Niniejszy dokument stanowi kompleksowe podsumowanie działalności organu wykonawczego jakim jest Wójt Gminy Szumowo w roku 2019. Koncentruje się na wszystkich kluczowych obszarach jego działalności w analizowanym okresie. Raport sporządzony został na podstawie informacji i wiedzy kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Szumowo. Informacje pozyskane zostały, również ze stron internetowych oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Wójt Gminy Szumowo chciałby nadmienić, iż ze względu na bardzo szerokie spektrum działalności dane w niniejszym raporcie przedstawione zostały w sposób możliwie syntetyczny i ogólny. Niektóre dane przedstawione są w formie porównawczej z ubiegłymi latami.

Rok 2019 był pierwszym rokiem pracy z nową Radą Gminy wybraną na kadencję 2018-2023. Wiele zadań i programów było kontynuacją już rozpoczętych prac w poprzednich latach. W 2019 roku rozpoczęto nowe wieloletnie zadania jakimi są: budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji w Szumowie i Srebrnej oraz gazyfikacja Szumowa. Zmiany jakie zachodzą w naszej gminie są efektem m.in. pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno na cele inwestycyjne, jak również programy społeczne. W 2019 roku podpisano umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych realizowanych w 2019 roku i planowanych do wykonania w latach następnych. Kwota dofinansowania wyniosła około 24 580 000 zł. Jest to kwota wyższa od rocznych dochodów Gminy Szumowo. Mamy nadzieję, że będą one zauważalne i przyniosą dalszy rozwój naszej małej ojczyzny.

Zapraszamy do lektury.

Raport o stanie Gminy Szumowo