Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 i art. 19 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10, art. 13 ust.1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz.1479) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się z dniem 1 stycznia 2021 r. połączyć samorządowe instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz Bibliotekę Gminną w Szumowie, dla których organizatorem jest Gmina Szumowo, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie.


2. Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Gminnej w Szumowie.
4. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej,
2) Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
§ 2.  Zobowiązuje się Wójta Gminy Szumowo, po uzyskaniu opinii, o których mowa w §1 ust. 4, do wystąpienia z wnioskiem do właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie zgody na połączenie samorządowych instytucji kultury, o których mowa w § 1.
§ 3.  Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szumowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szumowo oraz na tablicach ogłoszeń łaczonych instytucji kultury.
§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szymańska

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 ww. ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. W myśl art. 18 ust. 3 ww. ustawy organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynie takiej decyzji.
Natomiast, przepisy art. 13 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowią, że organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem i może dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.
Stosownie do art. 13 ust. 8 ww. ustawy połączenie instytucji kultury wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W oparciu o powyższe przepisy Rada Gminy Szumowo wyraża zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie oraz Biblioteki Gminnej w Szumowie i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie.
Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zakresie kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa. Połączenie obu instytucji kultury jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. Istotnym argumentem przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest fakt, że obsługę finansową obu instytucji prowadzi ta sama osoba, a siedziby obu instytucji usytuowane są w niewielkiej odległości od siebie. Połączenie powyższych instytucji nie spowoduje żadnego uszczerbku w wykonywaniu zadań realizowanych obecnie przez Bibliotekę Gminną w Szumowie. W nowo utworzenej instytucji kultury prowadzona będzie jedna obsługa finansowa, administracyjna oraz organizacyjna, co pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów obu instytucji. Powyższe wpłynie na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę Szumowo na działalność kulturalną, w tym biblioteczną. Gminny Ośrodek Kultury dysponuje dużą salą, w której pracownicy biblioteki będą mogli wspólnie z ośrodkiem kultury organizować spotkania autorskie, czy też przedstawień i innego rodzaju spotkań czytelniczych.
Przedmiotem działań utworzonego na bazie dotychczasowych instytucji kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie będzie wykonywanie zadań własnych Gminy Szumowo w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajania potrzeb informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Połączenie biblioteki z ośrodkiem kultury jest uzasadnione względami administracyjnymi, ale przede wszystkim jest zasadne, gdyż kompetencje ustawowe tych podmiotów oraz formy ich realizacji niejednokrotnie przenikają się oraz uzupełniają.
Zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach oraz o organizowaniu działalności kulturalnej. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, pośredniczenia w wymianie międzybibliotecznej, prowadzenie działalności informacyjnej będzie utrzymane i zapewnione na dotychczasowym wysokim poziomie, przy profesjonalnej obsłudze administracyjnej. Jednocześnie, organizowanie przez ośrodek kultury różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, gromadzenia, dokumentowania, ochrony dóbr kultury, rozbudzanie zainteresowań, organizowanie imprez będzie nadal kontynuowane.
Połączenie umożliwi zaplanowanie pracy rocznej, jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu i da możliwość dokładniejszego nadzoru nad działalnością jednej instytucji kultury.
Ponadto, połączenie biblioteki z ośrodkiem kultury przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego i materialnego.
Oczekiwanym skutkiem połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej będzie powstanie jednego dużego i wielofunkcyjnego ośrodka, co będzie miało wpływ na realizację wydatków ponoszonych przez Gminę Szumowo. Ponadto, pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wspólnoty samorządowej, a jednocześnie nie ograniczy mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.