Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie informuje, iż w związku z planowaną przerwą technologiczną (od 27.07) związaną z rozbudową instalacji Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze nastąpi przerwa w odbiorze odpadów z frakcji 15 01 06 - odpady opakowaniowe - do miesiąca września. Mieszkańcy gminy proszeni są o przetrzymanie odpadów opakowaniowych do czasu odbioru. Wyżej wymieniona frakcja zostanie odebrana po zakończeniu rozbudowy instalacji ZPiUO. Pozostałe frakcje odpadów odbierane będą bez zmian.