Zawiadomienie
Uprzejmie zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 11°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu gminy Szumowo na 2020 rok;
2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021;
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2020 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2021;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych;
5) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szumowo w latach 2021 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Uprzejmie informuję, że ze względu na obostrzenia w związku z COYID-19 i ograniczenie liczby osób na spotkaniach, sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, gości i mieszkańców gminy.
Transmisja na żywo z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo.

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                    Elżbieta Szymańska