Urząd Gminy Szumowo przypomina, że upływa ustawowy termin do złożenia oświadczenia przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niezłożenia oświadczenia i niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Opłaty za korzystanie na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić bezpośrednio na konto Urzędu Nr 85 87700004 0000 0677 20000 0040 w Banku Spółdzielczym w Szumowie.