Uprzejmie informujemy, że IX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szumowo za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok;
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szumowo za rok 2014;
3) zmian budżetu gminy na 2015 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.