Żołnierzem zawodowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która odbyła czynną służbę wojskową, nie jest karana za przestępstwo umyślne, posiada odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, pełnionej w jednym z trzech korpusów kadry zawodowej: oficerów, podoficerów i szeregowych.

PROCEDURY POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Po uzyskaniu zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe
żołnierz rezerwy składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek (wzór dostępny w WKU) o powołanie do zawodowej służby wojskowej, do którego dołącza:

  •  życiorys,
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
  • kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego,
  • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe
  • możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
  • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa wart. 17a ust. 1 ustawy,
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Po analizie w/w dokumentów wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz teczką akt personalnych - w przypadku byłych żołnierzy zawodowych wojskowy komendant uzupełnień przesyła do właściwego organu wojskowego.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej.
Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy skierowanie do jednostki wojskowej, w której został on wyznaczony na stanowisko służbowe.

Bliższe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży, przy ulicy Polowej 12, numer telefonu: 261-385-721, na stronie internetowej: www.lomza.wku.wp.mil.pi w zakładce „Zawodowa służba wojskowa" lub w wybranej jednostce wojskowej. Terminy kwalifikacji oraz numery kontaktowe do jednostek wojskowych są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej w zakładce „Praca/W Siłach Zbrojnych RP".