Informujemy, że XI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na 2015 rok;
2) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo;
3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców;
4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szumowo;
7) uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych w Gminie Szumowo na 2016 rok z uwzględnieniem kierunków działań na lata 2017 -2020;
8) wyboru ławników na kadencję 2016 - 2020;
9) zmian w podziale Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
10) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo;
11) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zambrowskiemu.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Szumowo.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz przedstawienie stosownej opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.