Urząd Gminy Szumowo przypomina, że upływa ustawowy termin do złożenia oświadczenia przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ołatę należy wnieść w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r, wówczas obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% całej opłaty. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie złoży zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim jak i nie uiści w terminie należnej opłaty, wówczas jego opłata wzrośnie łącznie o 60% z dwóch różnych tytułów. 

W przypadku niezłożenia oświadczenia i niedokonania opłaty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia oraz obowiązku dokonania ołaty zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Opłaty za korzystanie na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Nr 85 87700004 0000 0677 20000 0040 w Banku Spółdzielczym w Szumowie.