Zapraszam na obrady XIV sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 roku (piątek) o godzinie 9°°. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szumowo w 2015 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów Rady Gminy Szumowo w 2015 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie za 2015 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2016 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gminnej w Szumowie za 2015 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2016 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2016- 2019;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej;
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
5) uchylenia uchwały Nr XI/47/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zambrowskiemu;
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu;
7) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Szumowo na lata 2016 - 2022”.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szymańska