Uprzejmie zawiadamiam, że XV sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 11 marca 2016 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Szumowo.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na 2016 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019;
3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
4) ustalenia diet dla sołtysów;
5) ustalenia diet dla radnych;
6) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szumowo na lata 2016 - 2018”;
7) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2016 roku;
8) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szumowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
9) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo;
10) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Szumowo na lata 2016 - 2022”;
1l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Elżbieta Szymańska