Uprzejmie zawiadamiam, że XVI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Szumowo”.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na 2016 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019;
3) o zmianie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej;
4) ustalenia diet dla sołtysów;
5) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szumowo na lata 2016 - 2022”;
6) zaliczenia drogi Łętownica - Srebrny Borek do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Szymańska