Uprzejmie zawiadamiam, że XVII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 roku (piątek) o godzinie 103° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szumowo za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok;
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szumowo za 2015 rok;
3) zmian budżetu gminy na 2016 rok;
4) ustalenia przebiegu drogi gminnej Srebrna - Kalinowo - Ostrożne;
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.

1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
2. Wolne wnioski i sprawy różne.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Szymańska