INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ „ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TRZECH DZIAŁEK W GMINIE SZUMOWO POPRZEZ WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW”

Wójt Gminy Szumowo  informuje o zrealizowaniu planowanego zadania pod nazwą „Zagospodarowanie zielenią trzech działek w Gminie Szumowo poprzez wykonanie nasadzeń drzew”.  

W wyniku realizacji zadnia  osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako zachowanie środowiska przyrodniczego w dobrym stanie poprzez nasadzenia nowych drzew, poprawę wyglądu estetycznego otoczenia.

Koszt jaki został poniesiony na realizację całego zadania wyniósł 16.017,80 zł. w tym: środki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyniosły 11.162,00 zł., a środki własne 4.855,80 zł.

Zakupiono drzewa gatunku klon purpure globe i robinia pseudoakacja o podobnej wysokości zaszczepienia korony i podobnym pokroju. Zakończenie zadania nastąpiło 20 maja 2016r. Zostały wykonane nasadzenia drzew na trzech działkach komunalnych o powierzchni zadrzewienia  0,1950 ha na terenie Gminy Szumowo.