Uprzejmie zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2016 roku (piątek) o godzinie 10.00. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia przebiegu drogi gminnej Srebrna - Kalinowo - Ostrożne;
2) o zmianie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szumowo;
3) zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy 

Elżbieta Szymańska