Uprzejmie zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie

z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na 2016 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019;
3) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo.
4) o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Szumowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
5) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Szumowo na lata 2016-2020"

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Szumowo.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz przedstawienie stosownej opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Elżbieta Szymańska