28.12.2016 roku w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020" podpisane zostało porozumienie na przygotowanie dwóch fiszek koncepcyjnych do wniosków w ramach:

1. Priorytetu 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii.
Projekt: "Zasypanie podziałów i uprzedzeń – historia lekcją na przyszłość".

W projekcie bierze udział dwóch partnerów. Z polskiej strony jest to Gmina Szumowo, natomiast z ukraińskiej Kniaginińska Rada Wsi.

Głównym celem projektu jest promowanie i kultywowanie kulturalnego i historycznego dziedzictwa regionu poprzez poszerzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Promocję bogactwa lokalnej kultury i historii. Rozbudowę infrastruktury służącej propagowaniu lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zrozumienia różnic i podobieństw miedzy regionami, co przełoży się na wzrost wzajemnej tolerancji.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 imprezy:

W Kniagininie odbędzie się Festiwal "Srnik" – trzydniowa impreza podczas której odbędą się prezentacje artystów z Polski i Ukrainy, wystawy regionalnego rękodzieła: ceramiki, wyrobów z wikliny i haftu oraz warsztaty.

W Srebrnym Borku odbędzie się Festiwal kulinarny produktów regionalnych na którym  przedstawione zostaną tradycyjne dania kuchni regionalnej oraz wyroby lokalnych twórców ludowych. W ramach festiwalu odbędą się również konkursy oraz warsztaty kulinarne i rękodzieła,.

W ramach działań inwestycyjnych:

Gmina Szumowo w miejscowości Srebrny Borek odrestauruje i zamieni na cele kulturalne budynek i teren po dawnej poniemieckiej szkole z XIX wieku. W budynku tym znajdzie się również 10 miejsc noclegowych. Na zagospodarowanym terenie wokół budynku powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych , na których zostanie wydzielonych 6 miejsc na caravaning. Na atrakcyjnych i szeroko wykorzystanych ścieżkach rowerowych na terenie gminy Szumowo pojawią się tablice informacyjne promujące gminę.

Kniagninska Rada Wsi rozbuduje Muzeum Wsi Knyahynyok, oraz poprawi oznakowanie zabytków kulturalno-historycznych, wybuduje licząca ok. 3,5 km długości trasę rowerową i pole namiotowe wraz z infrastrukturą.

2. Priorytetu 2.1 Drogi

Projekt: "Lepsze drogi-lepsze jutro! Rozwój lokalnych sieci komunikacyjnych w powiecie zambrowskim i rejonie łuckim.

Partnerstwo składać się będzie z 3 partnerów-dwóch po stronie polskiej i jeden po stronie ukraińskiej.

Partnerem Wiodącym będzie Gmina Szumowo ze względu na największe doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Gmina Szumowo i Kołaki Kościelne maja doświadczenie we wspólnej realizacji projektów.

Partnerami przy realizacji tego priorytetu są trzy gminy: dwie po stronie polskiej- Gmina Szumowo i Gmina Kołaki Kościelne oraz jedna po stronie ukraińskiej Gmina Lypyny.

Celem projektu jest poprawa dostępności regionów transgranicznych poprzez rozwój bezpiecznych i odpornych na klimat lokalnych sieci komunikacyjnych. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację szeregu inwestycji po obu stronach granicy. Zwiększenie wykorzystania potencjału ośrodków peryferyjnych, poprzez poprawę lokalnych sieci komunikacyjnych. Poprawa możliwości rozwoju gospodarczego na terenach objętych projektem, dzięki ułatwionej komunikacji i mobilności osób, towarów i usług. Poprawa bezpieczeństwa podróżnych, skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie emisji spalin, poprzez podniesienie jakości dróg lokalnych.

W ramach realizacji projektu wyremontowanych zostanie 5 odcinków dróg lokalnych o łącznej długości ok. 9 km. Wśród nich będzie jeden odcinek w gminie Szumowo ( ok. 5,7 km), dwa odcinki w gminie Kołaki Kościelne (łącznie ok. 1,5 km) i 2 odcinki w gminie Lypyny ( ok. 1,7 km). Wśród planowanych do remontu dróg znajdują się drogi o nawierzchni piaszczystej.

Wśród komponentu infrastrukturalnego przewidziano:

a) Budowę drogi Gosie – Otole o długości 550 m - inwestycja na terenie gminy Kołaki Kościelne

b) Budowę drogi Remiszewo – Wierzbowo o długości 1010 m - inwestycja na terenie gminy Kołaki Kościelne

c) Przebudowę drogi Srebrna-Kalinowo-Ostrożne o długości 5768 m – inwestycja na terenie gminy Szumowo.

d) przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Lypyny o długości 1750 m.

Uzupełnieniem powyższych działań będzie szereg działań miękkich zmierzających do rozwoju współpracy transgranicznej oraz wypracowania strategii utrzymania i rozwoju dróg lokalnych.