Minął rok 2016 - drugi w kadencji obecnych władz samorządowych Gminy Szumowo.
 
Przedstawiając sprawozdanie z działalności w 2016 roku należy podkreślić, że jest to tak naprawdę pierwszy rok, w którym obecny Wójt i Rada Gminy realizowali uchwalony przez siebie budżet. W roku 2015 realizowany był budżet przygotowany przez poprzedniego Wójta oraz Radę Gminy i został on częściowo zmieniony w ciągu roku. 
 
Rok 2016 był rokiem szczególnym. Obfitował on w wiele wydarzeń zarówno administracyjnych, kulturalnych jak i inwestycyjnych.
 
W uchwale budżetowej na 2016 rok dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 17 853 000 zł. Po zmianach plan dochodów stanowiła kwota 21 757 802 zł, natomiast plan wydatków 22 257 802 zł. Duży wpływ na wysokość budżetu miało wprowadzenie przez Rząd programu Rodzina 500 plus.
 
Podczas kadencji obecnych władz samorządowych plan wydatków majątkowych na 2016 rok to kwota 3 997 892 zł. Dla porównania wydatki majątkowe z lat 2011-2014 łącznie wynosiły zaledwie 3 873 000 zł.
 
Łączna suma planowanych wydatków na opiekę społeczną to kwota 5 392 443 zł i stanowi ona 24,2 % budżetu Gminy. Podając kwotę wydatków na oświatę należy podkreślić, że jest to największa pozycja w wydatkach budżetowych gminy i plan na 2016 rok wyniósł 7 686 387 zł, z czego wydatki majątkowe 1 215 300 zł.
 
W tym roku spłacaliśmy 500 000 zł kredytu zaciągniętego w poprzedniej kadencji. Na koniec 2016 roku Gmina Szumowo nie posiada żadnego zadłużenia.
 
 Wydatki inwestycyjne i majątkowe
 
Największą inwestycją zakończoną przez Gminę Szumowo w 2016 roku była budowa sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Srebrnej. Inwestycja ta ujęta została w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 1 845 756 zł. Na budowę sali otrzymano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 550 000 zł. W 2016 roku Gmina przeznaczyła na to zadanie kwotę 755 370 zł. Nowa sala gimnastyczna została oddana do użytku 27 września 2016 r.
 
    
 
 
W pierwszej połowie 2016 roku wykonano zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Łętownica - Srebrny Borek". Inwestycja ta polegała na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na istniejącej nawierzchni żwirowej, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych zjazdów gospodarczych oraz remont chodnika. Długość odcinka drogi objętego przebudową to 3,4 km. Łączne koszty finansowe inwestycji to kwota ponad 1 049 600 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na ten cel od Powiatu Zambrowskiego w wysokości 275 000 zł, oraz dotację z budżetu Państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 495 192 zł. Wkład własny Gminy to kwota 279 489 zł. 
 
 
 
Duże środki finansowe Gmina przeznaczyła na termomodernizację budynków komunalnych. Największym przedsięwzięciem była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie. Zakres prac tam wykonywanych był bardzo rozległy. W budynku docieplone zostały ściany zewnętrzne i fundamentowe. Wierzchnią warstwę elewacji stanowi tynk akrylowy. Stare rury, rynny spustowe i obróbki blacharskie zostały wymienione na nowe. Wyremontowana została instalacja odgromowa. Nakłady na tę inwestycje to kwota 343 473 zł. Utwardzono również plac przy szkole i ułożono kostkę brukową wokół budynku. Na cel ten wydano kwotę 47 000 zł. Prace budowlane trwały w okresie przerwy wakacyjnej. Nową elewację uzyskał również budynek Urzędu Gminy Szumowo. W ramach tego zadania przeprowadzono termomodernizacje budynku, oraz zmieniono estetykę ścian zewnętrznych obiektu. Zamontowano na nim elewacyjne profile ozdobne. Remont budynku wraz z elewacją kosztował 75 000 zł.
 
           
 
 
W Kaczynku została ukończona przebudowa budynku świetlicy wiejskiej. Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2015 r. i realizowana była przez 2 lata. Prace obejmowały wykonanie nowej konstrukcji budynku, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, ocieplenie budynku, wykonanie elewacji i wykończenie wnętrz. Koszt realizacji tego zadania w 2016 roku wyniósł 125 150 zł. Natomiast całość inwestycji to kwota 288 066 zł. Utwardzono również plac przy budynku świetlicy, na który przeznaczono kwotę 65 162 zł.
 
 
 
     
 
Nowy wygląd uzyskała w tym roku także świetlica w Radwanach-Zaorze. Remont budynku ruszył na początku maja 2016 r. i zakończył się zgodnie z ustalonym terminem na koniec czerwca 2016 r. W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Do dyspozycji mieszkańców są odnowione pomieszczenia świetlicy, kolorowy plac zabaw i grill ogniskowy. Remont wraz z ogrodzeniem i budową boiska to koszt w wysokości 64 000 zł.
 
      
 
            
 
W 2016 roku przeprowadzono remonty 6 remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, które wykorzystywane są również jako świetlice wiejskie. W Ostrożnem wykonano posadzkę. W Żabikowie Rządowym i Łętownicy odnowione zostały wnętrza budynków, w Srebrnej wyremontowano schody i wymieniono stolarkę okienną, natomiast w Srebrnym Borku i Pęchratce Polskiej wykonano instalację grzewczą. Kilka świetlic zostało doposażonych, między innymi świetlica w Głęboczu Wielkim, Łętownicy, Kaczynku, Żabikowie Rządowym. Remonty te wykonywane były przy ogromnym zaangażowaniu, wsparciu i pomocy mieszkańców oraz strażaków, za co bardzo dziękujemy. Kostką brukową utwardzono również plac przy remizie OSP w Paproci Dużej. Łączny koszt robót przy zagospodarowaniu tego terenu wyniósł 61 860 zł. Na 2017 rok zaplanowano rozbudowę remizy OSP w Zarębach - Jartuzach. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do rozbudowy wynoszą 19 865 zł.
 
W dniu 25.08.2016 roku uruchomiony został system monitorowania w Szumowie. 7 kamer wysokiej rozdzielczości zamontowano na budynkach użyteczności publicznej: Urzędzie Gminy, Bibliotece, Remizie OSP, Hydroforni. Kamery te przez 24 godziny na dobę monitorują sytuację na terenie miejscowości Szumowo. Na zakup systemu monitorowania Gmina przeznaczyła kwotę 29 446 zł. 
 
  
 
W 2016 roku kontynuowano prace przy rozbudowie sieci wodociągowej w Gminie Szumowo. Wykonane zostały linie wodociągowe w miejscowości Ostrożne, za kwotę 35 670 zł oraz przygotowana dokumentacja na budowę linii sieci wodociągowej w Paproci Dużej i w Szumowie. Koszt wykonania dokumentacji to kwota 13 052 zł. 
 
Gmina Szumowo będzie ubiegała się o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Szumowie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Środkami z tego funduszu dysponuje Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie". Wykonano już projekt budowy budynku przedszkola w Szumowie - na cel ten przeznaczono 69 199 zł. 
 
Na terenie gminy Szumowo wybudowano linie oświetlenia ulicznego w Kalinowie, Ostrożnem oraz w Zarębach-Jartuzach. W 2016 roku łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 94 481 zł.
 
Zrealizowano planowane zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie zielenią trzech działek w Gminie Szumowo poprzez wykonanie nasadzeń drzew”. Koszty jakie zostały poniesione na realizację tego zadania wyniosły 16 018 zł. Gmina Szumowo otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wysokości 11 162 zł. Przeznaczyła również środki własne w wysokości 4 856 zł. Zakupiono drzewa gatunku klon purpure globe i robinia pseudoakacja o podobnej wysokości zaszczepienia korony i podobnym pokroju. Zakończenie zadania nastąpiło 20 maja 2016 r. 
 
Wykonano projekt budowlany budowy trzech przecisków pod droga krajową S8. Koszt projektu to kwota 2 460 zł. Przeciski te będą w przyszłości rozbudowie sieci , kanalizacji i gazyfikacji na terenie gminy.
 
W 2016 roku budowa placów zabaw zrealizowana została w Krajewie- Budziłach, Ostrożnem, Wyszomierzu Wielkim i Paproci Małej. W Żabikowie Rządowym i Kaczynku przygotowane projekty realizowane będą w 2017 roku. Część tych placów wzbogacona zostanie o altanki, a także urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych. W 2016 roku na zakup obiektów małej architektury wiejskiej (czyli place zabaw) przeznaczono kwotę 226 204 zł. Wykonane zostały także 2 boiska: w Srebrnym Borku, Paproci Małej oraz przygotowany został plac pod boisko w Głęboczu Wielkim i Kaczynku.
 
 
Pomoc finansowa
 
Gmina Szumowo udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót inwestycyjnych i wyposażenie Szpitala Powiatowego w Zambrowie. 
 
Poprzez dotację przekazaną Powiatowi Zambrowskiemu udzieliła również wsparcia Warsztatom Terapii Zajęciowej w Szumowie w wysokości 65 000 zł z przeznaczeniem na jego rozbudowę. 
 
Wspieramy również działania Policji. W 2016 roku zaplanowana została dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w wysokości 33 000 zł, z czego 16 000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. 
 
Na wsparcie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie zaplanowano kwotę 13 000 zł. 
 
Gmina udzieliła również pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na kwotę 60 000 zł. W ramach dotacji wykonano umocnienie dna rowu melioracyjnego o długości 2 km, który znajduje się w miejscowości Ostrożne.
 
Gmina udziela również dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym roku z tej formy wsparcia skorzystało 6 gospodarstw domowych. Otrzymali oni dotacje w sumie na kwotę 29 437,38 zł. Wysokość dotacji mogła wynieść do 50% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 6 000 zł. Kwota dotacji została zwiększona w 2015 roku, aby gospodarstwa z terenu gminy mogły budować lepsze technologicznie oczyszczalnie.
 
Mówiąc o zadaniach z zakresu gospodarki komunalnej należy również wspomnieć, że Gmina Szumowo w 2017 roku zarejestrowana zostanie w "Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". W związku z tym przygotowano opracowanie dotyczące wyznaczenia granic aglomeracji dla przedsięwzięcia "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo". W tym zakresie Gmina Szumowo otrzymała dużą pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Wpisanie w 2017 roku Gminy do aktualizacji programu pozwoli korzystać z oferowanych w programie środków i wcześniej zająć się sprawami kanalizacyjnymi. Udział Gminy Szumowo w "Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych" to niewątpliwa zasługa Prezesa Zakładów Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 
W ramach realizacji programu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szumowo” polegającego na dofinansowaniu transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowo cementowych pochodzących z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, w 2016 roku łącznie utylizacji zostało poddanych 8906 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Szumowo.
 
Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych udzielone zostało 37 gospodarstwom domowym i wyniosło ono 31 810 zł. Środki na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Działki gminne
 
Gmina Szumowo sprzedała 3 działki gminne: 
- w Zarębach - Jartuzach o powierzchni 0,1025 ha za kwotę 4 300 zł, - w Głęboczu Wielkim o powierzchni 0,08 ha za kwotę 56 000 zł, 
- w Krajewie - Budziłach o powierzchni 0,0412 ha za kwotę 3 000 zł. 
 
Zakupiła jedną działkę z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Ostrożne o powierzchni 0,3435 ha za kwotę 61 954 zł oraz wydzierżawiła dwie działki: w Krajewie - Budziłach (na okres 10 lat z przeznaczeniem na plac zabaw) i w Szumowie od parafii Rzymskokatolickiej (z przeznaczeniem na „Miniskansen”).
 
 Infrastruktura drogowa
 
Oprócz wspomnianej wcześniej budowy drogi Łętownica -Srebrny Borek, Gmina Szumowo przygotowała się, poprzez wykonanie projektów, na budowę drogi Srebrna - Kalinowo - Ostrożne. Koszt dokumentacji to kwota 110 146 zł. 
 
Zaplanowana jest również przebudowa ulicy Cmentarnej i Podedwornego w Szumowie. W ramach inwestycji wybudowany ma zostać chodnik, ścieżka rowerowa i zmodernizowane oświetlenie uliczne. Koszt dokumentacji to kwota około 55 000 zł. 
 
W dniu 19.01.2016 roku zostało podpisane porozumienie z Zarządem Powiatu Zambrowskiego na mocy którego w zamian za przejęcie przez Gminę Szumowo zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Zarząd Powiatu przebudował łuk drogi powiatowej w miejscowości Łętownica. Wartość prac wyniosła 230 000 zł.
 
Po wielomiesięcznych negocjacjach Zarząd Powiatu zgodził się na propozycje Wójta dotyczącą wspólnej budowy drogi Srebrna-Paproć Duża. Kwota wsparcia zadeklarowana przez Gminę to 1 650 000 zł. Kosztorys inwestorski na budowę drogi opiewa na kwotę ok 6 000 000 zł i dzięki wsparciu Gminy Szumowo Zarząd Powiatu może uzyskać 50 % dofinansowania. W związku z tym, że Zarząd Powiatu nie jest w stanie samodzielnie realizować zadań przy budowie infrastruktury drogowej pomoc nasza jest nieodzowna. Niestety tak daleko idąca pomoc dla powiatu zmusza Gminę do odłożenia o rok budowę drogi Srebrna - Kalinowo - Ostrożne.
 
W 2016 roku wykonano również remonty kilku dróg żwirowych. Łącznie na ten cel wydano około 152 500 zł.
 
Bezpieczeństwo
 
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową należy wspomnieć, że wydatki na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wynoszą 502 300 zł z czego wydatki majątkowe to kwota 82 000 zł.
 
W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Szumowo otrzymała pomoc finansową z Województwa Podlaskiego w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz dotację przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na doposażenie w sprzęt specjalistyczny i ratowniczo - gaśniczy.  Dużą pomoc przy pozyskaniu tych środków Gmina Szumowo uzyskała dzięki wsparciu Zarządu Województwa Podlaskiego w osobach Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Pana Stefana Krajewskiego.
 
 
W skład zakupionego sprzętu wchodzą między innymi: łódź pneumatyczna ORKA, sanie lodowe, kołowrotek, kapoki, koła ratunkowe, kurtki ocieplane, węże do motopompy i wyciągarka. Całkowite nakłady na realizacje zadania to 50 915 zł z czego 25 000 zł pochodzi z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, natomiast 25 915 zł ze środków własnych Gminy.
 
           
 
    
 
 
 
W dniu 18 września 2016 roku na terenie gminy Szumowo zorganizowane były obchody 60-lecia działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głęboczu Wielkim. 
 
     
 
 
 
W Gminie działa również „system zabezpieczania dróg gminnych przed zniszczeniem" w związku z wjeżdżaniem dużej ilości samochodów ciężarowych na drogi gminne. System ten opracowany został z myślą o możliwości zwiększenia ilości wystąpienia zdarzeń drogowych tj. wypadki komunikacyjne, związanych z pracami przy budowie drogi krajowej nr 8. Wspomniany system polega na kierowaniu ruchem na drogach lokalnych przez jednostki OSP. Samochody osobowe kierowane są objazdami, natomiast wjazd samochodów ciężarowych na drogi gminne jest ograniczony i blokowany. Brak udziału Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej przy wypadkach może narazić gminy na spore straty. Samochody ciężarowe chcąc ominąć strefę wypadku wjeżdżają na drogi gminne, niszcząc w ten sposób nawierzchnię. W jednym z takich wypadków, gdy nie została powiadomiona straż pożarna, koszt napraw zniszczonych dróg w gminie Szumowo wyniósł ponad 18 000 zł.
 
Sport
 
Działalność Gminy to nie tylko budowa, remonty i modernizacje, to również szereg działań dotyczących wspierania sportu, kultury i rekreacji. Zwiększono znacząco wydatki na zajęcia sportowe, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Poza prowadzonymi od kilku lat zajęciami piłki nożnej dla dzieci i funkcjonowaniem dwóch siłowi, od 2015 roku organizowane są zajęcia kolarskie w Paproci Dużej i Szumowie. Kontynuowany jest również, wzorem ubiegłego roku, program nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku skorzysta z tej możliwości grupa 90 uczniów. Zajęciami takimi zainteresowani są również rodzice przedszkolaków. Jeżeli zbierze się grupa około 15 dzieci to zorganizowane zostaną również wyjazdy na basen dla przedszkolaków. Gmina Szumowo wspiera finansowo kilka wyścigów kolarskich Mistrzostwa Gminy Szumowo w kolarstwie i Maratonu Legia MTB oraz innych zawodów organizowanych na naszym terenie m.in. VI Bieg Dziękczynny za Świętego Jana Pawła II, XII Sportowy Turniej Miast i Gmin organizowanego w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich, ligi paintball-owej.
 
       
 
Cieszy zwiększona ilość wyjazdów naszych dzieci i młodzieży na zawody powiatowe, wojewódzkie a także ogólnokrajowe, tym bardziej, że osiągają oni tam duże sukcesy. Na podziękowania zasługują dyrektorzy szkół i opiekunowie tych uczniów.
 
 Społeczeństwo
 
W Gminie Szumowo wdrażany jest Program Aktywności Lokalnej (PAL). Jest on wynikiem realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2020. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie. Celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także szeroko rozumiana integracja z pozostałymi mieszkańcami Gminy. PAL zawiera szereg działań realizowanych na rzecz aktywności społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Jest on nowym programem, który będzie po raz pierwszy realizowany na terenie Gminy Szumowo. PAL służył będzie opracowaniu i realizacji projektów aktywności lokalnej skierowanej do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z tzw. grup defaworyzowanych. Realizowany on będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Program, o którym mowa będzie polegał na tym, że wyłoniona zostanie grupa kilkunastu osób, które spełniają określone wymagania i będą one brały udział w różnego rodzaju projektach (warsztatach, szkoleniach itp.) w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. 
 
W Gminie Szumowo prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich. Aktualnie działa 5 zarejestrowanych kół: KGW w Srebrnym Borku, KGW w Ostrożnem, KGW w Paproci Dużej, KGW w Żabikowie Rządowym, KGW w Pęchratce Polskiej. Należą one do Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży. W pozostałych wsiach koła są w trakcie organizacji. KGW zrzeszają ponad 100 kobiet aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej. Powstanie KGW wynikało z wewnętrznych potrzeb społeczeństwa. Kobiety postawiły sobie do realizacji bardzo ambitne zadania. Organizacje prowadzą ożywioną i twórczą działalność społeczną w całym regionie. Popularyzują dziedzictwo kulturowe, kształtują światopogląd i jednocześnie budują polską tożsamość. Przekazują tradycje i kulturę młodemu pokoleniu.
 
   
 
                          
 
 
 
 
Promocja
 
Rok 2016 był szczególnym rokiem dla Gminy Szumowo. Tworzyły się nowe karty historii, a to za sprawą ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy. 
 
Po wielomiesięcznych negocjacjach z Komisją Heraldyczną i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalono insygnia gminy. Stanowienie symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Symbole te muszą być zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Pod tym pojęciem rozumieć należy także tradycję używania danych symboli w przeszłości. W dniu 24 lipca 2016 roku odbyła się uroczysta sesja, na której Radni Gminy Szumowo jednogłośnie zadecydowali i podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, banera, proporczyka i pieczęci Gminy Szumowo oraz zasad ich stosowania. Autorem herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Szumowo jest heraldyk Robert Szydlik.  W herbie Gminy umieszczono św. Antoniego Padewskiego, ponieważ był to pierwszy patron parafii w Szumowie erygowanej w 1449 roku. Jest to najstarsza parafia w gminie. W Szumowie od 1449 r. do lat 90 XX w. istniała jedyna rzymsko - katolicka parafia na terenie dzisiejszej gminy. Dopiero zbudowany w roku 1867 kościół wraz z parafią otrzymały wezwanie Nawiedzenia NMP. Świątynia rozbudowana w latach 1978 - 79 wraz z całą parafią otrzymały kolejne wezwanie - Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Herbem Lubicz pieczętowało się kilka miejscowych rodów, w tym wiodące rody Szumowskich i Głębockich, którzy odpowiednio w Szumowie (Somowa Góra) i Głęboczu Wielkim mieli swoje gniazda co najmniej od pierwszej połowy XV w. "W polu czerwonym św. Antoni Padewski w szacie złotej unoszący prawą ręką Dzieciątko w szacie srebrnej, z lilią naturalną srebrną w lewej ręce. U stóp świętego lekko pochylona w prawo tarcza z herbem Lubicz" - tak brzmi blazon, czyli fachowy opis herbu Gminy Szumowo, który (obok flagi i pieczęci gminnych) uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
          
 
 
 
W sierpniu na terenach przykościelnych w Szumowie zakończono prace przy budowie „Miniskansenu”. Ginące przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego pochodzą w większości z terenów pogranicza Mazowsza i Podlasia. Głównym obiektem starej zagrody wiejskiej jest urokliwy budynek chałupy mieszkalnej datowany na początek XX wieku. W jej wnętrzu zgromadzono wiele ciekawych, używanych na co dzień eksponatów. Jedną z atrakcji jest także kuźnia. Jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w regionie. W środku zwraca uwagę kolekcja dawnych narzędzi kowalskich: miech ręczny, kowadło na pniu, wiertarki ręczne, obcęgi, kleszcze i młoty. Odwiedzający mogą zobaczyć również stodołę, spichlerz, chlewy. Na budowę „Miniskansenu” przeznaczono kwotę 148 544 zł.
 
      
 
   
 
Nawiązując do narodowych tradycji i obyczajów Województwo Podlaskie, Gmina Szumowo oraz Gminny Ośrodek Kultury 28 sierpnia 2016 roku zorganizowali Dożynki Wojewódzkie w Szumowie. Korowód wieńców dożynkowych, obrzędy dożynkowe, uroczysta Msza Dziękczynna, występy zespołów ludowych, a także wielobarwny kiermasz, liczne konkursy z nagrodami, wesołe miasteczko, wystawa sprzętu rolniczego, koncerty gwiazd muzyki m.in. Krzysztofa Krawczyka - to wszystko sprawiło, że doroczne „Święto Plonów” stało się wspaniałym wydarzeniem. Dożynki pokazały to, co w regionie najlepsze. Była to jedna z największych, otwarta dla wszystkich impreza, budująca tożsamość społeczności lokalnej oraz edukująca kolejne pokolenia mieszkańców.
 
      
  
                                                                    
 
Początkowo dożynki miały być gminne - były wojewódzkie. Do ich organizacji włączył się samorząd województwa podlaskiego. Z uroczystością Święta Plonów połączone zostały obchody 150 - lecia Kościoła Parafialnego pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie. 
Podczas dożynek wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Szumowo i Urząd Marszałkowski m.in.: „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Żniwa mogą być bezpieczne”, „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Szumowo”, „Maskotkę promocyjną Gminy Szumowo”, a także konkursów organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Odbyła się również prezentacja największych producentów rolnych z Gminy Szumowo, oraz można było podziwiać dzieła lokalnych artystów ludowych.
 
           
 
       
             
                     
 


29 maja 2016 r Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Szumowo razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego reprezentowały w Bychawie Województwo Podlaskie. Pierogami z pokrzywą i twarogiem, zdobyły III miejsce w konkursie na najlepsze pierogi. Były one pomysłem Pani ze Srebrnej. Konkurs zorganizowany był w ramach XVII edycji festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” i połączony z wydarzeniem „W krainie pierogów”. W konkursie udział brali uczestnicy z województwa lubelskiego, podlaskiego oraz podkarpackiego. Zorganizowany był on przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Bychawskim Centrum Kultury oraz Cechem Rzemiosł Spożywczych.
 
 
W dniach 10-11 września 2016 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego nasze województwo reprezentowały Panie z Wyszomierza Wielkiego oraz Pani Sekretarz Gminy. Reprezentowaną przez Gminę Szumowo wystawę promującą Województwo Podlaskie odwiedzało wielu znakomitych gości, m.in. Prezydent RP Pan Andrzej Duda z małżonką. Stoisko z Gminy Szumowo cieszyło się ogromną popularnością wśród zwiedzających.
 
    
 
Uroczysta inauguracja działalności nowej instytucji kultury - Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, odbyła się 18 września 2016 roku. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało na kanwie Białostockiego Muzeum Wsi. Na tak wspaniałą uroczystość ze swoimi smakołykami zaproszone zostały Panie z kół gospodyń wiejskich z Gminy Szumowo.
 
 
 
W sobotę 8 października 2016 roku przedstawiciele samorządu lokalnego i mieszkańcy gminy Szumowo udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Podczas pielgrzymki jako dar dla jasnogórskiego klasztoru został przekazany ozdobny właz kanalizacyjny. Zamontowany on został w alejce przy głównym wejściu na Jasna Górę.
 
 
11 września 2016 roku w Łętownicy oraz Andrzejewie odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna poświęcona 77 Rocznicy Bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem w dniach 12 – 13 września 1939 r. Uroczystość zorganizowały dwie zaprzyjaźnione gminy Szumowo i Andrzejewo - na granicy których rozegrały się walki. W ramach uroczystości odbył się „I Masowy Bieg Śladami Bitwy Łętownica – Andrzejewo”. Brało w nim udział pond 100 uczestników. Dystans wynosił około 5 km. Organizatorami biegu było Gminne Gimnazjum w Andrzejewie oraz Dom Kultury w Szumowie. W związku rocznicą bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą mieszkańcy wsi przygotowali projekt zagospodarowania terenu, własnoręcznie wykonali prace porządkowe i nasadzeniowe. Strażacy pomalowali ogrodzenie. Przeprowadzono również prace przy renowacji pomnika. Zaangażowanie mieszkańców i strażaków zasługuje na duże uznanie.
 
          
 
 
Na terenie „Miniskansenu", w okresie Świąt Bożego Narodzenia, można było zobaczyć żywą szopkę. W zainscenizowanej stajence w centralnym miejscu umieszczony był żłóbek z Dzieciątkiem, obok figury Maryi i św. Józefa oraz pasterzy, anioła i trzech króli. Dla najmłodszych wielką atrakcją szopki były żywe zwierzęta: kucyk, owieczki, koziołek, króliki, gołębie i kury.
 
 
 
Panie z KGW organizują festyny, pikniki rodzinne, zawody sportowe, dni dziecka, majówki, wystawy oraz wycieczki. Organizowane podczas imprez zabawy i konkurencje uwzględniają dawne i współczesne obyczaje. Imprezy są niezwykle widowiskowe i zawsze przyciągają rzesze publiczności. Rękodzieło Pań można podziwiać na organizowanych pokazach i wystawach. Gmina Szumowo wspiera działania realizowane przez KGW. Panie z KGW pozyskują także środki zewnętrzne, np. projekty „Sztukmistrzynie - wiejska pracownia kobiet kreatywnych” oraz „Z apetytem na życie” były działaniami dofinansowanymi ze środków Programu „Działaj lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie.
 
    
 
     
 
 
 
 Sukcesy, porażki i plany na przyszłość.
 
Niewątpliwym sukcesem w 2016 roku jest kwota przeznaczona na wydatki majątkowe. Jest ona wynikiem zarówno zwiększonych dochodów, jak i przede wszystkim oszczędności wynikających z reorganizacji pracy w Urzędzie Gminy Szumowo i jednostkach podległych, oraz racjonalnemu wydawaniu publicznych pieniędzy.
 
Na realizację części naszych zadań udało nam się pozyskać następujące środki zewnętrzne:
 
1. Dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznaną na budowę sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Srebrnej. 
2. Dofinansowanie z Powiatu Zambrowskiego, oraz dotację z Budżetu Państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" przeznaczone na przebudowę drogi gminnej Łętownica - Srebrny Borek. 
3. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Zagospodarowanie zielenią trzech działek w Gminie Szumowo poprzez wykonanie nasadzeń drzew”. 
4. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szumowo”. 
5. Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego. 
 
Niedosyt natomiast sprawia fakt niezrealizowania budowy ul. Leśnej w Szumowie. Podyktowane to było troską o finanse Gminy, gdyż kwoty oferowane przez Wykonawców w kolejnych przetargach przekraczały wydatki zaplanowane na ten cel w uchwale budżetowej oraz budziły zastrzeżenia co do ich zasadności.
 
Z nieukrywaną dozą wątpliwości Wójt Gminy musiał podjąć decyzję o odstąpieniu od złożenia wniosku na dofinansowanie z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" budowy drogi Srebrna - Kalinowo - Ostrożne i przekazania tych środków na zadanie, które nie należy do zadań własnych gminy, a mianowicie budowy drogi w Paproci Dużej. Uznaliśmy jednak, że budowa tej drogi jest pilniejsza i dlatego złożona została deklaracja wsparcia finansowego tej inwestycji. Wniosek na budowę drogi Srebrna - Kalinowo - Ostrożne złożony został do "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020". Jeżeli środki z tego programu nie zostaną przyznane, Gmina Szumowo będzie starała się o dofinansowanie budowy drogi Srebrna - Kalinowo - Ostrożne z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" we wrześniu 2017 roku.
 
Rok 2016 można uznać dla Gminy Szumowo za udany. Oczywiście pozostaje niedosyt że nie udało się zrealizować niektórych zamierzeń. 
 
W grudniu 2015 opracowano "Strategię Rozwoju Gminy Szumowo na lata 2016 – 2022”, natomiast w styczniu 2016 r przeprowadzono konsultację na jej temat. Strategia stanowi podstawowy dokument planistyczny nakreślający cele rozwojowe samorządu na najbliższe lata. 
 
Gmina Szumowo rozpoczęła również współpracę w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 
     
 
28.12.2016 roku podpisane zostało porozumienie na przygotowanie dwóch fiszek koncepcyjnych do wniosków w ramach: 
1. Priorytetu 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii. 
Projekt: "Zasypanie podziałów i uprzedzeń – historia lekcją na przyszłość". 
 
W projekcie bierze udział dwóch partnerów. Z polskiej strony jest to Gmina Szumowo, natomiast z ukraińskiej Kniaginińska Rada Wsi. 
 Głównym celem projektu jest promowanie i kultywowanie kulturalnego i historycznego dziedzictwa regionu poprzez poszerzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Promocję bogactwa lokalnej kultury i historii. Rozbudowę infrastruktury służącej propagowaniu lokalnego dziedzictwa kulturalno - historycznego.
 
2. Priorytetu 2.1 Drogi Projekt: "Lepsze drogi - lepsze jutro! Rozwój lokalnych sieci komunikacyjnych w powiecie zambrowskim i rejonie łuckim.
 
Partnerami przy realizacji tego priorytetu są trzy gminy: dwie po stronie polskiej - Gmina Szumowo i Gmina Kołaki Kościelne oraz jedna po stronie ukraińskiej Gmina Lypyny. Partnerem wiodącym jest Gmina Szumowo ze względu na największe doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest poprawa dostępności regionów transgranicznych poprzez rozwój bezpiecznych i odpornych na klimat lokalnych sieci komunikacyjnych. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację szeregu inwestycji po obu stronach granicy. Zwiększenie wykorzystania potencjału ośrodków peryferyjnych, poprzez poprawę lokalnych sieci komunikacyjnych. Poprawa możliwości rozwoju gospodarczego na terenach objętych projektem, dzięki ułatwionej komunikacji i mobilności osób, towarów i usług. Poprawa bezpieczeństwa podróżnych, skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie emisji spalin, poprzez podniesienie jakości dróg lokalnych. W ramach realizacji projektu wyremontowanych zostanie 5 odcinków dróg lokalnych o łącznej długości ok. 9 km. Wśród nich będzie jeden odcinek w gminie Szumowo ( ok. 5,7 km), dwa odcinki w gminie Kołaki Kościelne (łącznie ok. 1,5 km) i 2 odcinki w gminie Lypyny ( ok. 1,7 km).
 
Największymi inwestycjami planowanymi na 2017 rok są: 
1. Przygotowanie projektu budowy drogi gminnej Żabikowo - Srebrna -Srebrny Borek. 
2. Przygotowanie projektu budowy drogi gminnej Srebrna - Kalinowo - Ostrożne. 
3. Budowa ulicy Leśnej w Szumowie. 
4. Rozbudowa strażnicy OSP w Zarębach - Jartuzach. 
5. Termomodernizacja, wymiana dachu, wymiana stropu w OSP w Srebrnym Borku. 
6. Przygotowanie dokumentacji remontu Szkoły Podstawowej w Srebrnej dotyczącej termomodernizacji, wymiany dachu i stolarki, poprawy funkcjonalności. 
7. Budowa przedszkola w Szumowie. 
8. Budowa stołówki w Szumowie. 
9. Urządzenie terenów rekreacyjnych w Szumowie. 
10. Zakup obiektów małej architektury wiejskiej (place zabaw, tablice). 
11. Wykonanie trzech przecisków pod droga krajową S8 w miejscowości Szumowo. 
12. Remont boiska przy Zespole Szkół w Szumowie. 
13. Remont sal wykładowych w Zespole Szkół w Szumowie. 
 
Poczyniliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na:
1. Remont budynku Szkoły w Srebrnym Borku – środki z „Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”. 
2. Remont biblioteki w Szumowie - środki z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”. 
3. Budowa drogi Srebrna - Kalinowo - Ostrożne – środki z "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" lub "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". 
4. W ramach rozliczenia Gminy Szumowo z Zarządem Powiatu Zambrowskiego za „zimowe utrzymanie dróg” Zarząd Powiatu w 2017 roku wyremontuje chodniki w Wyszomierzu Wielkim na kwotę 70 000 zł. Końcowa cześć rozliczenia ( kolejny etap remontu chodników ) nastąpi w 2018 roku. 
5. Remont świetlicy w Srebrnym Borku - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
6. Budowa przedszkola w Szumowie - środki z programu LIDER w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. 
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Srebrnym Borku wraz z przyłączami - środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 Priorytet 23 „Gospodarka Wodnościekowa w Aglomeracjach”. 
 
 
 
Kończąc chciałbym podziękować wszystkim którzy przyczynili się do realizacji zadań stawianych mi w 2016 roku. 
 
Dziękuję przede wszystkim Radnym Rady Gminy Szumowo z przewodniczącą Panią Elżbietą Szymańską na czele, za rzeczową i merytoryczną współpracę. 
Pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w realizacji poszczególnych zadań i spraw bieżących. 
 
Chciałbym również podziękować sołtysom, za okazaną pomoc w pracach na rzecz własnych miejscowości.
 
Szczególne podziękowania składam strażakom ochotnikom, na których pomoc zawsze można liczyć. 
 
Podziękowania należą się Paniom działającym w formalnych lub nieformalnych Kołach Gospodyń Wiejskich w naszych wsiach. To ich praca sprawia, że Gmina Szumowo jest już znana nie tylko w Województwie Podlaskim, ale także w kraju. 
 
Na koniec życzę Państwu dalszych sukcesów na rzecz naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Szumowo.
 
 
                                                                                                                                Wójt Gminy Szumowo
                                                                                                                                  Jarosław Cukierman

 

 

 

W załączniku sprawozdanie z działalności Wójta w 2016 roku w postaci broszury.

   Sprawozdanie z działalności Wójta w 2016 roku