Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie za 2016 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2017 rok.


6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gminnej w Szumowie za 2016 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów w 2016 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
2) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo;
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Uprzejmie proszę o przybycie.