Zapraszam na obrady XXV sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 roku (piątek) o godzinie 10.00. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.
6. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szumowie.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Szumowo.
8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szumowo na lata 2016-2018” w 2016 roku.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy Szumowo z działalności w okresie między sesjami.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Szumowo w 2016 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na 2017 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2017 - 2020;
3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
4) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę szumowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
5) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo;
6) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy szumowo w 2017 roku;

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szymańska