Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Szumowo z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Szumowo;
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Szumowo;
3) zmian budżetu gminy na 2017 rok;
4) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres  kwartałów poprzedzających IV kwartał 2017 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2018;
5) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
6) zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Szumowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szumowie;
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Srebrnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Srebrnej;
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pęchratce Polskiej;
10) zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Szumowo organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
11) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.
7. Informacje o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szymańska