Od 1 lipca 2017 r. na terenie Gminy Szumowo obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych opisane poniżej:

WORKI NIEBIESKIE PRZEZNACZONE SĄ NA PAPIER
WRZUCAMY DO NICH:
Opakowania z papieru i tektury, książki, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier biurowy.  Papier powinien być też koniecznie suchy i czysty (czyli pozbawiony na przykład tłustych plam z oleju). 
 NIE WRZUCAMY:
Odpadów higienicznych np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki (wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane), kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych, pieluch jednorazowych, naczyń jednorazowych. Do niebieskich pojemników na śmieci nie wyrzucamy opakowań po mleku i po napojach, nawet jeśli w dużej mierze są zrobione z papieru - są to tworzywa sztuczne.
 
DO WORKÓW ŻÓŁTYCH PRZEZNACZONYCH NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY: 
Butelki plastikowe, nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości i kosmetykach. Przed wyrzuceniem butelkę lub karton warto zgnieść i pozbawić nakrętek. Wrzucamy tutaj też problematyczne kartony po mleku i kartonowych sokach
NIE WRZUCAMY:
Opakowań po lekach, zużytych akumulatorów i baterii, opakowań po farbach lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD. Do żółtych pojemników nie można wrzucać także opakowań po dezodorantach i wszelkiego rodzaju aerozolach. 
 
DO ZIELONYCH WORKÓW PRZEZNACZONYCH NA SZKŁO
WRZUCAMY:
Pojemnik zielony służy składowaniu wszelkiego rodzaju szkła: białego i kolorowego. Butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, a także butelki po piwie i winie - wszystko to nadaje się do zielonego pojemnika, jeśli jest wykonane ze szkła. 
NIE WRZUCAMY:
Do tej kategorii nie zalicza się natomiast porcelana, kineskop, ani szkło z szyb samochodowych. W żadnym wypadku nie można tutaj wrzucać też żarówek ani szkła żaroodpornego. Porcelany, ceramiki, doniczek, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych,  luster i szyb.
 
DO BRĄZOWEGO WORKA NA ODPADY BIODEGRADOWALNE
WRZUCAMY:
Odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liści i kwiaty, trociny i korę z drzew.
NIE WRZUCAMY:
Ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, leków, kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, 
 
Warto pomyśleć nad postawieniem kompostownika na terenie posesji, dzięki któremu wytworzony zostanie z takich odpadków życiodajny kompost. Gospodarstwa, które nie posiadają kompostownika, a  wytwarzają odpady biodegradowalne otrzymają brązowe worki foliowe, które po zapełnieniu mogą wystawić wraz z innymi odpadami w dniu odbioru lub dostarczyć do PSZOK.
 
DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY:
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
NIE WRZUCAMY:
Przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektroniczny i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon.
 
Wymienione odpady odbierane są 1 raz w miesiącu. Odpady należy wystawić przed teren posesji najpóźniej do 7:00 w dniu ich odbioru.
Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku.
Terminy odbioru dostępne są w siedzibie urzędu,  na jego stronie internetowej i u sołtysów wsi.
 
Uwaga na odpady niebezpieczne
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.
 
Zużyte baterie można wyrzucać do pojemników zlokalizowanych w: 
             - Urzędzie Gminy ul. 1 Maja 50, Szumowo; 
             - Market Lewiatan, ul 1 Maja 53 Szumowo 
             - Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Dorobis, ul. 1 Maja 57, Szumowo 
 
Lekarstwa (zużyte, przeterminowane) można wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zlokalizowanych w: 
            -  Apteka ul. 1 Maja 50, Szumowo 
            -  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Zdrowie” w Szumowie ul. Dolna 24; 
 
 Odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – rozbiórkowe, chemikalia i akumulatory, zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, popiół, należy dostarczać do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ul. Przemysłowa 5 (stacja paliw SKR) czynnego pn.-pt. 7:00 – 17:00 i sob. 7:00 – 13:00 . 
 
OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.
 
Zgodnie z Uchwalą nr XXVIII/189/17 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki, opłata  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. wynosi:
 
Miesięczna opłata za odpady segregowane:
gospodarstwo domowe, które prowadzi jedna osoba 15 zł
gospodarstwo domowe, które prowadzą dwie osoby i więcej 30 zł
 
Miesięczna opłata za odpady zmieszane
gospodarstwo domowe, które prowadzi jedna osoba 27 zł
gospodarstwo domowe, które prowadzą dwie osoby i więcej 50 zł
 
 Opłatę za odbiór odpadów komunalnych dokonuje się kwartalnie (za trzy miesiące) bez wezwania w terminach: do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku, na rachunek Urzędu Gminy Szumowo: Bank Spółdzielczy w Szumowie numer konta: 85 8770 0004 0000 0677 2000 0040  lub u sołtysa.
 
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Szumowo oraz dostawę pojemników i worków zapewnia PGK Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19 tel. 86 271 35 10.
Wszelkie informacje na temat gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Szumowo,  pok. nr 4 tel. 86 476 80 11 wew. 26