o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szumowo.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem 435/11 o powierzchni 0,0094 ha i nr 435/13 o powierzchni 0,2218 ha, położonej w miejscowości Szumowo, uregulowanej w księdze wieczystej KW LM1Z/00016073/8.

Nieruchomość gruntowa zabudowana i nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele magazynowo-garażowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Na przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł brutto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium ustala się w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 8 grudnia 2017 r. w podanej powyżej wysokości na konto Urzędu Gminy Szumowo Nr 85 8770 0004 0000 0677 2000 0040 B.S. Szumowo (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu na w/w konto).  

Oferty należy składać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem „Oferta na zakup nieruchomości – Szumowo, ul. 1 Maja 12a” w sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50 do 11 grudnia 2017 r. do godz. 9:00.

INFROMACJE DODATKOWE - związane z warunkami przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo przy ul. 1 Maja 50 – parter, pokój nr 4, tel. (86) 476-80-11 wew. 26, a także na stronie internetowej: www.szumowo.pl.

Wójt Gminy Szumowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.