Zdjęcie z budowy przydomowych oczyczalni ścieków w gminie Szumowo.

Trwają intensywne prace budowlane mające na celu poprawę infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Szumowo, a polegające na zaprojektowaniu i budowie 50 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowa w miejscowościach: Srebrny Borek, Żabikowo Rządowe, Żabikowo Prywatne, Kalinowo, Ostrożne, Pęchratka Polska i Paproć Duża.

 

Przypomnijmy, że dnia 10 lipca 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie Nr 00019-65150-UM1000080/17 pt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Szumowo”.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 3.343.948 zł. Po odbytym przetargu wartość przedsięwzięcia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków opiewa na sumę 704.421 zł. Gmina Szumowo uzyskała dofinansowanie na realizacje projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie Nr 7 Podstawowe Usługi i Odnowa wsi na Obszarach Wiejskich Typ Operacji 7.2.2 Gospodarka Wodno-Ściekowa w wysokości 368.510 zł.

Wykonawca, który realizuje w/w przedsięwzięcie został wyłoniony w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego, gdyż pierwszy został unieważniony z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na dzień 11 grudnia 2017 roku wykonanych zostało 15 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na realizację całości zadania przedsiębiorcy został ustalony termin do dnia 15 grudnia 2017 r.

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwolą na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków. Oczyszczalnie te cenione są za wysoką jakość, łatwość obsługi oraz niskie koszty eksploatacji.

Drugi etap wniosku obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w Srebrnym Borku. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa. Gmina Szumowo, podobnie jak wiele innych gmin ma problem z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie w/w inwestycji. W tej chwili ogłoszony jest drugi przetarg na projekt i modernizację SUW. Całkowity koszt na tą inwestycję to kwota 2.563.948 zł. Inwestycja jest bardzo ważna i potrzebna ze względu na zaniedbania infrastruktury wodociągowej w gminie.