zdjęcie wójta - uścisk dłoniZaniedbana przez lata gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Szumowo jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym z jakim nasza gmina musi się zmierzyć w 2018 i 2019 roku. Pierwsze kroki, a zarazem najważniejsze są już za nami. 31 lipca 2017 zostaliśmy wpisani do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, co jest koniecznym warunkiem do dalszego działania w tym temacie. Dnia 03.01.2018 roku Wójt Gminy Szumowo złożył wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Szumowo” z programu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Ochrona wody i gleb.
Po okresie gdy na takie zadanie można było uzyskać do 95% dofinansowania nadszedł czas gdy maksymalne dofinansowanie może wynosić 66,6% poniesionych kosztów.
Ogólnokrajowe programy dofinansowania przeznaczone są obecnie na dofinansowanie dla tzw. aglomeracje, które obejmują nie mniej niż 2000 LRM (około 1800 osób).
Gmina na potrzebę tej inwestycji opracowała program funkcjonalno – użytkowy polegający na budowie:

1. Oczyszczalni ścieków w Szumowie;
2. Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie agromelacji Szumowo – Srebrna;
3. Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami po za terenem agrmelacji;
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szumowo polegającą na wymianie rur wodociągowych azbestowych i metalowych z lat 70 i 80 ubiegłego wieku wraz z przyłączami;
5. Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków;
6. Zakup wozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 15.794 122 zł, a dofinansowanie 9.572 822 zł.
Należy nadmienić, że inwestycja jest zaplanowana w nowoczesnej technologii, bez znacznego integrowania w pas drogowy (jezdni asfaltowej). Wykopy prowadzone będą na głębokości 1,2 m do 1,5 m w pasie drogowym chodnika i ogródkach przydomowych.
Każda posesja będzie posiadała własną pompę do ścieków wraz z pomiarem. Nie będzie koniecznie montowanie dodatkowych oddzielnych liczników do pomiaru wody w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

W najbliższym czasie rozpoczną się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące tej inwestycji.
Zadania będą realizowane pod warunkiem, że wyrażenie chęci przyłączenia się do kanalizacji potwierdzi minimum 410 gospodarstw przy 540 objętych całym programem. Wniosek musi być zrealizowany do końca 2019 roku.
2018 roku Gmina Szumowo zamierza wykonać dokumentację i rozpocząć procedury przetargowe na roboty budowlane.