Podpisanie uumowy

Podstawowym bardzo ważnym zdaniem i nad którym obecnie trwają intensywne prace jest poprawa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Szumowo. Z pewnością nie byłoby to możliwe bez pozyskanych środków zewnętrznych o które to Gmina skutecznie zabiega i wnioskuje.
W grudniu 2017 roku zostało oddanych do użytku 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, których budowa została dofinansowana w ramach realizacji pierwszego etapu projektu Europejskiego Funduszu Rolnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie Nr 7 Podstawowe Usługi i Odnowa wsi na Obszarach Wiejskich Typ Operacji 7.2.2 Gospodarka Wodno-Ściekowa złożonego do Urzędu Marszałkowskiego.

Dzisiejsze podpisanie umowy z firmą Aqua Sean z siedzibą w Warszawie obejmuje realizację zadania dofinansowania w ramach drugiego etapu tego projektu pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Srebrny Borek na terenie gminy Szumowo”. Wartość zleconych prac opiewa na kwotę ponad 4 mln zł. Termin zakończenia inwestycji według umowy ustalono na koniec listopada 2018 roku. Wykonawca wyłoniony został w drugim ogłoszonym przez Gminę Szumowo postępowaniu przetargowym. Wartość zadania jest znacznie większa od kwoty założonej w pierwszym grudniowym przetargu. Jednak dostępność wody oraz jej przydatność do spożycia dla ludzi jest to sprawa priorytetowa i najważniejsza, dlatego też decyzją Rady Gminy został zaciągnięty kredyt zwiększający budżet Gminy z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów inwestycji wyłonionych w drugim przetargu.