Google, Inc. Street View

Z A W I A D O M I E N I E

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2018 r. wchodzą w życie Zarządzenia Zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego w miejscowości Szumowo (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 428) oraz w sprawie nadania nazwy ulicy kpt. Antoniego Kozłowskiego w miejscowości Szumowo ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 427)

Zarządzenia wydano w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744 z późn. zm.).

Powyższymi zarządzeniami dokonano:


- zmiany nazwy ulicy XXX-lecia na ulicę o nazwie sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego
- zmiany nazwy ulicy Bolesława Podedwornego na ulicę o nazwie kpt. Antoniego Kozłowskiego.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach. Ponadto informuję, że:
• zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, (dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);
• pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia  w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat;
• zmiana adresu z związku ze zmianą nazwy ulicy dokonana będzie z urzędu;
• nie ma konieczności składania zmiany deklaracji z sprawie gospodarowania odpadami oraz w sprawie podatku od nieruchomości - zmiany zostaną dokonane z urzędu;
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG do dnia 9 lutego 2018 r.
• o zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu , operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji itp.

 Zmianę adresu należy zgłosić:
• w terminie do dnia 2 marca 2018 r do ewidencji gruntów i budynków Staroście Zambrowskiemu oraz
• niezwłocznie w sądzie prowadzącym księgę wieczystą.

Na właścicielu nieruchomości ciąży także obowiązek zmiany nazwy ulicy na tabliczce
z numerem porządkowym budynku w terminie do dnia 4 marca 2018 r. 

UWAGA
Rada Gminy Szumowo na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2018 r., rozważy możliwość wniesienia skargi na wydane zarządzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.