zdjęcie uczestników z walnego zgromadzeniaWalne Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Szumowie odbyło się w dniu 2 lutego 2018 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury. Zebrani spotkali się, by podsumować działalność spółki za rok 2017.
Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej Spółki za ubiegły rok oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Następnie przeprowadzono głosowanie nad udzielenie absolutorium dla zarządu, które zostało przyjęte. Po głosowaniu Pan Andrzej Pskiet przedstawił plan finansowy oraz działalności Gminnej Spółki Wodnej na 2018 rok. Omówiono projekt uchwały dotyczącej nałożenia obowiązku rozplantowania urobku po wykonaniu konserwacji gruntowej w obrębie swojego gospodarstwa która przyjmowana jest co rok.

Delegaci udzielili zgody na zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki. Wykorzystując własny sprzęt oraz zatrudnionych ludzi Spółka mogłaby zaoszczędzić 25% poniesionych kosztów względem firmy zewnętrznej. Urząd Gminy udzieli pomocy w przeprowadzeniu przetargu. ARiMR udzieliła pomocy  w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych nie przekraczającej kwoty 288 000 zł.