Aktualności

Sierpniowe uroczystości upamiętnienia 100 rocznicy walk 201 Ochotniczego Pułku Piechoty o wolność ziemi szumowskiej, z oczywistych względów, sytuacji pandemii w jakiej obecnie się znajdujemy odbyła się skromniej, w ograniczonym składzie zaproszonych gości, ale tak jak zazwyczaj uroczyście i w podniosłej atmosferze. Całość obchodów rozpoczęła się mszą świętą w intencji poległych oraz uroczystym przemarszem uczestników na cmentarz parafialny. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego i modlitwie w intencji poległych obrońców naszej małej ojczyzny, delegaci złożyli hołd i symboliczne wieńce. Uroczystości towarzyszyło wręczenie orderów „Anioły Pamięci” zasłużonym w kultywowaniu tych wydarzeń historycznych. Oznaczeń dokonali Wójt Gminy Jarosław Cukierman i Pani Monika Beyer.

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Poniżej kilka kluczowych zasad bezpieczeństwa.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
  • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Obowiązuje od: 25 lipca.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że producent rolny może składać do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:

  1. a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  2. b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W 2019 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili aż 1149 wypadków przy pracy rolniczej. Aby zmniejszyć skalę tych niechcianych zdarzeń, KRUS w Białymstoku zaprasza rolników do udziału w konkursie fotograficznym „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkursie testowym „Rola rolnika by upadku unikał”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie"

Zadaniem konkursowym jest wykonanie 5 fotografii (na papierze fotograficznym w dowolnym rozmiarze, czarnobiałe lub kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu) na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:

- upadkom osób
- pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych
- uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta.

2 sierpnia 2020 roku w Szumowie odbędą się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę walk 201 Ochotniczego Pułku Piechoty o wolność ziemi szumowskiej. Rozpoczną się one o godz. 11.30  Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie.

 

W ostatnim czasie na terenie gminy Szumowo przeprowadzane są remonty szkół i budynków komunalnych.

Termomodernizacja budynku komunalnego w Srebrnej (Dom Nauczyciela)

Mając na uwadze konieczność wykonania robót termomodernizacyjnych oraz poprawę estetyki komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej, zdecydowano o przeprowadzeniu remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu nieogrzewanego poddasza, a także ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, montaż rur spustowych, instalacji odgromowej, elementów ślusarki. Przewiduje się również montaż instalacji fotowoltaicznej pełniącej funkcje generatora energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby własne komunalnego budynku mieszkalnego oraz remont instalacji grzewczej z montażem powietrznej pompy ciepła i kotła olejowego. Roboty budowlane wykonywane są w okresie II i III kwartale 2020r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo budowlane Artur Urbanik. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa sierpnia 2020r. Całkowity koszt inwestycji to kwota 305000zł.

Firma Promyk Consulto prowadzi nabór na realizację warsztatów ABC przedsiębiorczości V. Wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi w latach 2012–2019 i Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej przeprowadziła cztery edycje projektu pt. „ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast" - warsztatów na terenie całego kraju. Obecnie trwa piąta edycja projektu. Będzie ona realizowana do 30 kwietnia 2021 roku. Warsztaty odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prowadzone one bedą przez certyfikowanych trenerów edukacji finansowej. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie informuje, iż w związku z planowaną przerwą technologiczną (od 27.07) związaną z rozbudową instalacji Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze nastąpi przerwa w odbiorze odpadów z frakcji 15 01 06 - odpady opakowaniowe - do miesiąca września. Mieszkańcy gminy proszeni są o przetrzymanie odpadów opakowaniowych do czasu odbioru. Wyżej wymieniona frakcja zostanie odebrana po zakończeniu rozbudowy instalacji ZPiUO. Pozostałe frakcje odpadów odbierane będą bez zmian.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Szumowo na spotkanie, które odbędzie się 29.07.2020r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Spotkanie realizowane jest w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW i ma na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb lokalnej społeczności.

Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” zaprosiła do współpracy Gminę Szumowo oraz organizacje działające na terenie gminy do udziału w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW”. „Lokalne Partnerstwa PAFW” są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne. Organizowane spotkanie jest częścią

Wyjdź z domu!

Zastosuj środki bezpieczeństwa!

Zabierz Rodzinę!

Spędzaj wolny czas bez TV i komputera!

                                                Odwiedź teren byłej szkoły w Łętownicy!

                                                Zobacz i weź udział w atrakcjach przygotowanych 

                                                przez KGW "Łętowianie"!

Tymi hasłami członkowie KGW Łętowianie z Łętownicy zachęcali mieszkańców swojej miejscowości oraz całej gminy Szumowo do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.

"Rodzinna niedziela bez TV i komputera" to projekt KGW, wychodzący na przeciw teraźniejszości – dystans społeczny, izolacja, brak wspólnych działań..., strach przed koronawirusem. Kontakty międzyludzkie, praca, nauka odbywają się obecnie często przy pomocy telefonu i komputera. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że czas trwania pandemii jest nieokreślony. Członkowie KGW Łętowianie podejmują działania w pewnym stopniu niwelujące ten stan rzeczy. Zachęcają mieszkańców Łętownicy i całej gminy do czynnego wypoczynku i spędzania niedzielnego czasu w gronie rodzinnym bez korzystania z urządzeń elektronicznych.

Podkategorie