Aktualności

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice dziękują za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.

 

Podziękowania.

 

 

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:
•    osoby 50 +,
•    kobiety,
•    osoby niepełnosprawne,
•    osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy
•    osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Festyn rodzinny w Pęchratce Polskiej w dniu 9 lipca 2017 roku.W słoneczną lipcową niedzielę na placu przy OPS w Pęchratce Polskiej zapanowała radosna atmosfera zabawy. Tego właśnie dnia odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pęchratki Polskiej. Bogaty program festynu sprawił, że plac wypełnił się uczestnikami imprezy. Pierwsi goście przybyli już przed godziną 14.00.

 

 

Podpisanie umowy przez Wójta Gminy Szumowo z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.W dniu 10 czerwca 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podpisano umowę na realizację projektów gospodarki wodno-ściekowej.

 

 

zdjęcie z festynuW najbliższą niedzielę, przy okazji festynu rodzinnego w Pęchratce Polskiej zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Szumowo na konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo. Będą to trzecie prowadzone konsultacje. Pierwsze odbyły się podczas festynu w Ostrożnem, gdzie padło wiele pomysłów i propozycji dotyczących tego zagadnienia. Drugie odbyły się tuż po sesji Rady Gminy, gdzie przedstawiciele społeczności gminy radni i sołtysi, którzy są najbliżej swoich mieszkańców, znając ich oczekiwania i potrzeby mogli przedstawić je w obecności zaproszonych na konsultacje ekspertów w tej dziedzinie. Konsultacje w Pęchratce będą dotyczyły min. zmiany przeznaczenia terenów rolnych pod eksploatację kruszywa naturalnego w obrębie Rynołty.

ikona telefonuInformujemy, że rozwiązany został problem z telefonami do Urzędu Gminy Szumowo. Wszystkie poniższe numery są dostępne i działają.

Tel. 86 2244140, 86 2244141, 86 4768011, 86 4768012

 

Zdjęcie Wójta Gminy Szumowo na spotkaniu z seniorami w Łętownicy.W dniu 13 czerwca 2017 roku w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Łętownicy miało miejsce spotkanie mieszkańców sołectwa Łętownica, celem którego było zainicjowanie CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA.

Na spotkaniu ustalono wstępny zarys działania.

 

Zdjęcie z podpisania umowy.W dniu 3 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Szumowo podpisano umowę na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynku OSP w Srebrnym Borku”.

Gminę Szumowo reprezentował Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska. Ze strony dotującego - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Piotr Dzierżanowski. Podczas podpisywania umowy obecny był także Członek Carządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski.

Zdjęcie trzech pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ostożnego.W dniu 2 lipca 2017 roku przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Ostrożnego, Pęchratki Polskiej i Paproci Dużej reprezentowały Gminę Szumowo na imprezie plenerowej pt. Smaki Podlasia organizowanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

 

 

 

zdjęcie z zawodówW ubiegłą niedzielę 3 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 na boisku sportowym w Rutkach-Kossakach odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu zambrowskiego. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Zambrowie oraz Gminą Rutki.
W zawodach wzięli udział drużyny kobiece i męskie, które zajęły pierwsze miejsca w zawodach szczebla gminnego. O zwycięstwo walczyło 16 drużyn w tym pięć z terenu gminy Szumowo. Dwie drużyny kobiece z Szumowa i Łętownicy, trzy drużyny męskie z Szumowa, Ostrożnego i Łetownicy, w tym jedna old boy z Łętownicy.
W klasyfikacji ogólnej zajęli miejsca: