Poniżej umieszczamy informację Agencji Rynku Rolnego w sprawie wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

 komunikat_agencji_rynku_rolnego.pdf

Poniżej komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku w sprawie zatruć pszczół i innych zapylaczy środkami ochrony roślin.

 komunikat_w_sprawie_zatruc_pszczol.pdf

16 maja upływa termin złożenia wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Pomoc przy wypełnianiu dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Szumowo w pokoju nr 11.

Od 1 kwietnia 2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” wpłynęło już prawie 300 wniosków.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 wypłata, po przyznaniu świadczenia,  nastąpi z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016 r.  W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca br. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10-tym dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Uprzejmie zawiadamiam, że XVI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Szumowo”.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: