Uprzejmie zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2016 roku (piątek) o godzinie 10.00. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Uprzejmie zawiadamiam, że XVIII uroczysta sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 lipca 2016 roku (niedziela) o godzinie 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flag i pieczęci Gminy Szumowo oraz zasad ich stosowania.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  Elżbieta Szymańska