Informacja o dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGWGmina Szumowo  informuje o realizacji zadania pod nazwą "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie w sprzęt ratownictwa wodnego". Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana w dniu 12.04.2016 r.  W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci wyposażenia OSP w Szumowie w sprzęt specjalistyczny, oraz efektu ekologicznego w postaci zapobiegania oraz likwidacji zagrożeń występujących na terenie gminy. Planowany koszt  zadania wynosi 50.915,00 zł, wielkość dotacji - do kwoty 25.000,00 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku udziela dofinansowania działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 t.j. z późn. zm.).