W związku z wystąpieniem istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2016 r. dotyczące
wykonania kompleksowej usługi - opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo"
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową lub pocztą.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Szumowo

Jarosław Cukierman