Wójt Gminy Szumowo zaprasza do składania ofert na „Wykonanie kompleksowej usługi – opracowanie wniosków aplikacyjnych – dla przedsięwzięcia: „ Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szumowo”.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w treści zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego : http://ug-szumowo.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=3699
Oferty należy składać na druku formularza ofertowego- załącznik nr 1.
Oferta powinna być doręczona osobiście, albo pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. do godz. 10.00, pok. nr 8.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.