Urząd Gminy Szumowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro na wykonanie kompleksowej usługi - opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo"

Poniżej zamieszczamy pełną treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy w formacie PDF .

 Zapytanie ofertowe - treść 
 Formularz ofertowy - treść 

I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395) oraz postanowieniami zawartymi w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016”, który został przyjęty uchwałą Nr XII/71/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3989).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2016 r. organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 r.
3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące kryteria:

I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395) oraz postanowieniami zawartymi w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016”, który został przyjęty uchwałą Nr XII/71/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3989).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2016 r. organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu kultury fizycznej i sportu.
3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące kryteria: