Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie (ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo) ogłasza konkurs na stanowisko: do spraw świadczeń wychowawczych.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu pomocy społecznej);
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6. wymagany minimum 2 letni staż pracy (doświadczenie pracy w instytucjach pomocy społecznej lub w urzędach samorządu terytorialnego);
7. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie unieważnia nabór na stanowsisko do spraw świadczeń wychowawczych, ilość etatów 1 (1 osoba).

Następny konkurs na w/w stanowisko zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach handlowych.

Komunikat.pdf (334KB)