OGŁOSZENIE
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440) Gmina Szumowo wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Szumowo
ul. 1 Maja 50
18-305 Szumowo

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Szumowo w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339) oraz §2 ust. 1 uchwały Nr XLIV/178/10 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 254 poz. 3128) zarządza się, co następuje:

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

Ustalenia poczynione wskutek działań kontrolnych służb skarbowych prowadzą do wniosku, że nadużycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną (tzw. transakcje karuzelowe). Przez karuzelę podatkową należy rozumieć sieć kilku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT. W procederze tym istotnym elementem jest wykorzystanie tzw. słupów (podmiotów z reguły nieposiadających majątku, z założenia nierozliczających podatku). Osobami uczestniczącymi w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenia podatku mogą być również podmioty (m.in. rolnicy), które nieświadomie uczestniczą w procederze wyłudzeń, kupując paliwo po bardzo niskiej cenie (tak atrakcyjna cena nie mogłaby być zastosowana, gdyby podmioty uczestniczące w łańcuchu transakcji prawidłowo rozliczały podatek).