Urząd Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo informuje, że do Wójta Gminy Szumowo wpłynęła oferta Klubu Kolarskiego „Legia 1928” z Warszawy dot. realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej LEGIA MTB Maraton w dniu 16 czerwca 2013 r." wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 5000 zł. Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). Oferta dostępna jest także w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo przy ul. 1 Maja 50 w Szumowie. Każdy w terminie do dnia 7 maja 2013 r. może zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo uwagi dotyczące oferty.

Otwarcie ZPiUO w Czerwonym Borze.

W piątek, 7 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. W uroczystości udział wzięli licznie przybyli goście, m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, Jarosław Malinowski - prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, posłowie na Sejm RP - Jacek Bogucki i Lech Kołakowski, przedstawiciele samorządów 26 gmin.

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2013 roku.

W wykonaniu art.11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003 r. Nr 106, poz 1002 z późniejszymi zmianami) przedstawia się organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo na 2013 rok.
W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty ogłoszenia informacji, organizacje społeczne działające na obszarze gminy Szumowo, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zgłaszać do sekretariatu Urzędu Gminy Szumowo opinie dotyczące projektu programu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.86 4768011.

Treść projektu uchwały w wersji elektronicznej znajduje w niniejszym pliku: