Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Szumowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze: pracownika technicznego

miejsce pracy: Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie średnie (mile widziane z zakresu rolnictwa),
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia,

 7) wymagany minimum dwuletni staż pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne przez okres minimum 2 lata,

8) dobra znajomość obsługi komputera (programów graficznych),
9) dysponowanie własnym pojazdem.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie pracy w terenie,
2) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
3) dyspozycyjność,
4) zaangażowanie, kreatywność,
5) dokładność, samodzielność,
6) Prawo jazdy kat B.
7) znajomość programów komputerowych: System Informacji Prawnej Lex, programy pakietu Office,
8) umiejętność sporządzania kosztorysów w programie kosztorysowym NORMA,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji członków GSW Szumowo,
2) sporządzanie wymiaru i prowadzenie ściągalności składek na działalność statutową spółki,
3) organizowanie robót na terenie GSW Szumowo,
4) nadzór nad robotami konserwacyjnymi prowadzonymi na urządzeniach melioracyjnych szczegółowych,
5) rozliczanie robót i sporządzanie sprawozdań dla Zarządu GSW Szumowo,
6) prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie działania GSW Szumowo,
7) przygotowywanie dokumentów na Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Szumowo.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających;
a) staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,rejestracja w CIDG lub zaświanczenie z ARiMR
b) dyplom ukończenia szkoły,
c) posiadane uprawnienia i ukończone kursy,

4) oświadczenie kandydata:

a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika technicznego
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

UWAGA.

CV, list motywacyjny, oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę(imię i nazwisko).

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko pracownika technicznego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pokoju nr 10 : Urzędu Gminy Szumowo ul. 1 Maja ,18-305 Szumowo lub pocztą na adres: Gminna Spóła Wodna Szumowo ul. 1 Maja 50 ,18-305 Szumowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko pracownika technicznego Gminnej Spółki Wodnej w Szumowo. Dokumenty, które wpłyną do Gminnej Spółki Wodnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Szumowo zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko pracownika technicznego lub jego unieważnienia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.
Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.
Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w GSW Szumowo zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szumowo, 17 listopad 2016 r.

Za Zarząd

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej

Szumowo

Andrzej Pskiet