NZOZ Centrum Medyczne „Zdrowie" w Szumowie informuję, że  w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2018 r. realizuje projekt pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej Zdrowie w Szumowie w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

 Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników.

Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie.

Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia, a nawet życia.

Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza  rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

Wójt Gminy Szumowo zaprasza do składania ofert na „Wykonanie kompleksowej usługi – opracowanie wniosków aplikacyjnych – dla przedsięwzięcia: „ Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szumowo”.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w treści zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego : http://ug-szumowo.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=3699
Oferty należy składać na druku formularza ofertowego- załącznik nr 1.
Oferta powinna być doręczona osobiście, albo pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. do godz. 10.00, pok. nr 8.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.