Wójt Gminy Szumowo zaprasza do składania ofert na „Wykonanie kompleksowej usługi – opracowanie wniosków aplikacyjnych – dla przedsięwzięcia: „ Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szumowo”.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w treści zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego : http://ug-szumowo.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=3699
Oferty należy składać na druku formularza ofertowego- załącznik nr 1.
Oferta powinna być doręczona osobiście, albo pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. do godz. 10.00, pok. nr 8.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Wójt Gminy Szumowo zaprasza do składania ofert na „OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWY DOMU AUKCYJNEGO I TARGOWISKA WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROŻNE”.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w treści zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego : http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=3697
Oferty należy składać na druku formularza ofertowego- załącznik nr 1.
Oferta powinna być doręczona osobiście, albo pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. do godz. 9.00, pok. nr 8.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2016 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Sprawozdanie z realizacji VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich -XXII Sportowym Turnieju Maist i Gmin 2016.

Sprawozdanie (89KB)