Wójt Gminy Szumowo zaprasza do składania ofert na „OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWY DOMU AUKCYJNEGO I TARGOWISKA WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROŻNE”.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w treści zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego : http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=3697
Oferty należy składać na druku formularza ofertowego- załącznik nr 1.
Oferta powinna być doręczona osobiście, albo pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. do godz. 9.00, pok. nr 8.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2016 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Sprawozdanie z realizacji VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich -XXII Sportowym Turnieju Maist i Gmin 2016.

Sprawozdanie (89KB)

Jeżeli masz piękny ogródek, pięknie zagospodarowany teren wokół własnego domu - nie czekaj zgłoś się do konkursu na  „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Szumowo”

Wystarczy, że złożysz formularz zgłoszeniowy osobiście, prześlesz poczta tradycyjną lub kurierską do Urzędu Gminy Szumowo w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Komisja konkursowa wybrana przez Organizatora wybierze te najciekowasze i najładniejsze, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: dobór roślin, trawniki i ich utrzymanie, estetyka i stan techniczny ogrodzenia, ciekawe rozwiązanie zagospodarowania, racjonalne urządzenie części wypoczynkowej, ogólne wrażenie estetyczne.