Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia niszczarki dokumentów)

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, NIP: 7231629753

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia: zakup i dostarczenie niszczarki dokumentów do Urzędu Gminy Szumowo
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Miejsce użytkowania - biuro (10 użytkowników)
  • Automatyczny podajnik (pojemnik, szuflada) – 500
  • Ilość kartek niszczonych jednorazowo – minimum 16
  • Cięcie na ścinki, rozmiar ścinków - maksymalnie 4,5x30mm
  • Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty – minimum 3
  • Poziom bezpieczeństwa DIN płyty - O3
  • Niszczy zszywki, małe spinacze biurowe, karty plastikowe, płyty CD/DVD
  • Szerokość szczeliny wejściowej - A4+
  • Pojemność kosza minimum - 80 litrów
  • Producent udziela gwarancji minimum 3 lata na całe urządzenie w tym na noże tnące minimum 10 lat

3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.06.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Typ i model niszczarki, właściwości, cenę brutto oraz warunki gwarancji.
2. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości email „NISZCZARKA DLA URZĘDU GMINY” najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zapytania.
2. Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szumowo.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Robert Kurpiewski pod numerem telefonu 864768011, 864768013, wew. 32 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z wystąpieniem istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2016 r. dotyczące
wykonania kompleksowej usługi - opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo"
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową lub pocztą.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Szumowo

Jarosław Cukierman

Informacja o dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGWGmina Szumowo  informuje o realizacji zadania pod nazwą "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie w sprzęt ratownictwa wodnego". Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana w dniu 12.04.2016 r.  W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci wyposażenia OSP w Szumowie w sprzęt specjalistyczny, oraz efektu ekologicznego w postaci zapobiegania oraz likwidacji zagrożeń występujących na terenie gminy. Planowany koszt  zadania wynosi 50.915,00 zł, wielkość dotacji - do kwoty 25.000,00 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku udziela dofinansowania działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 t.j. z późn. zm.).